designs > exhibition branding

photo 2022 by Aaron Burleson

left: Zhu Zhu
@zhuazhua_zhu

right: Michael Zuhorski
michaelzuhorski.com